Скрит текст за SEO-то

Услуги

 
 • Изчисляване на реализираните икономии от смяна на енергоизточника (електрическа енергия, течно, твърдо гориво) към природен газ
 • Предварително проучване за възможностите на газоразпределителното  дружество да осигури доставката на природен газ до домакинство, административен или промишлен обект
 • Консултации и съставяне на необходимите документи изисквани съгласно приетата процедура от газоснабдителното предприятие, ЗУТ (Закон за устройство на територията) и наредбите за изграждане на газови инсталации в битови, обществено-административни и промишлени обекти
 • Експертна оценка за стойността на очакваните икономии, реализирани при смяна на горивната база
 • Оферта за пълната стойност на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газова инсталация
 • Административни услуги съгласно изискванията на газоразпределителното  дружество по присъединяване
 • Подготовка, попълване и заявяване за присъединяване към газоразпределителната мрежа
 • Получаване на разрешение за присъединяване
 • Подготовка договор за присъединяване
 • Попълване документи за издаване на скица от Общината
 • Съгласуване скица с Електроразпределение, ВиК, РСПАБ, Газоснабдително предприятие
 • Съгласуване проект с Газоснабдително предприятие, РСПАБ, Технически надзор
 • Подаване на заявления за извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект
 • Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж
 • Изграждане и тестване на газовата инсталация
 • Монтиране и тестване на газовите уреди
 • 72 часови проби, въвеждане в експлоатация
 • Консултации по изчисляване и попълване на данни в Договор за продажба на природен газ и Приложения за продажба на природен газ
 • Гаранционен сервиз и следгаранционно обслужване
 • Годишно тестване и наблюдение на тръбопровода и газовите уреди